Convenant milieuzones opnieuw verlengd

Het landelijke convenant milieuzonering voor vrachtauto’s in Nederlandse binnensteden wordt met één jaar verlengd. De toegangseisen blijven ongewijzigd. Dat meldt TLN.

De lopende ontheffingen voor Bijzondere voertuigen worden met een jaar verlengd. Dit is het gevolg van afspraken die eerder dit najaar zijn gemaakt tussen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de andere convenantspartners. Het convenant is oorspronkelijk in 2006 getekend tussen TLN, EVO, de landelijke overheid en een aantal gemeenten. Het bevatte de spelregels voor het instellen van een milieuzone door gemeenten, voor uniforme toegangseisen en voor diverse compenserende maatregelen. Het convenant was inmiddels al twee keer verlengd.

Een aantal gemeenten kampt nog steeds met overschrijdingen van de wettelijke normen voor luchtkwaliteit, vooral voor de concentratie van NOx, zegt TLN. In enkele andere gemeenten wordt inmiddels wel aan de normen voldaan. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft zich ingezet om de milieuzones in die steden op te heffen. Hier is helaas geen overeenstemming over gekomen. Omdat de toegangseisen en het ontheffingenregime verder niet wijzigen, kon TLN instemmen met een verlenging van één jaar. In dat jaar wordt er met de convenantspartners bekeken welke afspraken over de toegang tot binnensteden er op de langere termijn kunnen worden gemaakt.

De milieuzones blijven voorlopig in 13 Nederlandse steden bestaan. De minimale toegangseis blijft Euro 4. Voor een beperkt aantal ‘Bijzondere voertuigen’ blijft de eis van een maximale voertuigleeftijd van 13 jaar ook van kracht. De Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO) heeft de landelijk afgegeven ontheffing inmiddels aan de nieuwe situatie aangepast. 

DEEL HET