Klimaatakkoord: Stimuleringsfonds van 279 miljoen voor schone trucks

Om de logistiek te verduurzamen, zijn afspraken gemaakt over het realiseren van zero emissie stadslogistiek in 30 tot 40 gemeenten, waarbij een stimuleringsfonds voor emissieloze vracht- en bestelauto's van 279 miljoen euro is overeengekomen. Dat meldt TLN.

De overheid kondigt een verkenning naar het inzetten van duurzaam gecertificeerde biobrandstoffen in het achterlandtransport aan. Daarnaast nemen TLN en evofenedex gezamenlijk het initiatief om logistieke ketens verder te optimaliseren. Dit zijn enkele initiatieven uit het deze zomer gepresenteerde Klimaatakkoord. Het kabinet heeft de maatregelen die tijdens de onderhandelingen aan de mobiliteitstafel tot stand zijn gekomen voor het grootste gedeelte overgenomen, aldus TLN. Het verzoek van de heer Nijpels daarbij was of de onderhandelende partijen de maatregelen waarbij beide organisaties direct betrokken zijn ondersteunen. Na consultatie met hun achterban zijn TLN en evofenedex daartoe bereid.

Rekeningrijden

Handels, productie- en transportbedrijven leveren ook een stevige bijdrage aan de klimaatopgave. Zo wordt de accijns op diesel met 1 cent verhoogd en de MRB-korting op bestelauto's versoberd. Ook worden de betrokken partijen buiten het klimaatakkoord om al geconfronteerd met de invoering van de vrachtwagenheffing. Positief daarbij is dat in het gepresenteerde akkoord al concretere invulling is gegeven aan het mogelijk maken van rekeningrijden voor iedereen. Iets wat in een eerder stadium politiek niet mogelijk bleek. 'De invoering van rekeningrijden voor iedereen levert uiteindelijk niet alleen klimaatwinst op, het zorgt ook voor het beperken van economische schade door files', aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

DEEL HET