Natuur en Milieu: elektrische truck in 2023 concurrerend

Wanneer in 2025 zo’n dertig Nederlandse gemeenten een zero emissiezone hebben, dan zullen er veel meer elektrisch aangedreven op onze wegen rijden. Het is van belang dat nu wordt gekeken naar een laadinfrastructuur die emissievrije distributie in binnensteden kan ondersteunen, schrijft Natuur & Milieu in een nieuw rapport.

Het beste kunnen elektrische trucks worden opgeladen bij het distributiecentrum waar geladen dan wel gelost moet worden, of bij het transportbedrijf op het eigen erf, stelt Natuur & Milieu in het rapport. “Bovendien kan zelf opgewekte groene stroom worden ingezet. De impact op het elektriciteitsnetwerk treft daarom vooral bedrijventerreinen met grote distributiecentra”, aldus het rapport. En: “Niet in alle gevallen is een verzwaring van de aansluiting of het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk. Slim laden biedt soms een oplossing.”

Natuur & Milieu erkent dat elektrische trucks nu nog geen concurrent vormen voor hun fossiele pendanten. Maar de organisatie verwacht dat dit vanaf 2023 al zal gaan veranderen. “De groeisnelheid van elektrisch transport is daarbij mede afhankelijk van overheidsbeleid. Het is raadzaam dat marktpartijen en overheden beginnen zich voor te bereiden, zodat zij voorkomen dat een gebrek aan laadinfrastructuur de transitie remt.”

Rollen

De Belangrijkste bevinding is volgens Natuur & Milieu dat er helderheid moet komen over rollen en verantwoordelijkheden om een voorspoedige transitie te ondersteunen. “Effectieve samenwerking is de sleutel voor tijdige realisatie van aansluitingen en beschikbaarheid van laadinfrastructuur tegen de laagste maatschappelijke kosten.”

Problemen

“Hoewel de absolute energievraag door elektrische vrachtwagens relatief beperkt is, betekent dit niet dat de transitie geen impact heeft op het (lokale) elektriciteitsnetwerk. Daar waar lokaal een piekvraag ontstaat (ook met teruglevering) door het laden van een groot aantal elektrische vrachtwagens kunnen problemen ontstaan”, zegt Natuur & Milieu. “De uitdaging zit daarom vooral in het op tijd realiseren van de juiste netcapaciteit op die specifieke locaties waar dat nodig is in combinatie met de stapeling van nieuwe (lokale) elektriciteitsvraag door de energietransitie.”

Natuur & Milieu verwacht dat vervoerders en verladers samen zullen bekijken welke laadstrategie de optimale is. Zij raadt netbeheerders aan om voor te sorteren op de transitie naar elektrisch vrachttransport door in te spelen op de verwachte laadvraag bij distributiecentra. Netbeheerders zouden samen met gemeenten voor bedrijventerreinen op gebieds­niveau een integraal plan moeten gaan maken voor de toekomstig benodigde netcapaciteit. Vroegtijdig contact met bedrijven of beheerders van laadinfrastructuur kan netbeheerders tevens helpen betere voorspellingen te maken voor de benodigde capaciteit op het elektriciteitsnet.

Overheden

Overheden kunnen de transitie daarnaast vanuit verschillende rollen ondersteunen. De gemeentelijke rol heeft betrekking op de ruimtelijke inpassing van publieke laadinfrastructuur en de beleidsmatige koppeling tussen de mobiliteits- en energietransitie in de Regionale energiestrategieën (RES). Regionale overheden en de rijksoverheid hebben een faciliterende rol die zich gericht op coördinatie en regie, aldus Natuur & Milieu. 

DEEL HET